Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod

Článok I
Úvodné ustanovenia
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky vydané spoločnosťou Talux, s.r.o. so sídlom Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina, IČO 36 441 821, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17380/L (ďalej v texte ako „Predávajúci“), bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri nákupe tovarov z internetovej stránky www.regin.sk, v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom internetového predaja.
 
Článok II
Vymedzenie základných pojmov
 
Predávajúci
 
Talux, s.r.o.
Hálkova 2968/22
010 01 Žilina
 
Kupujúci
 
Fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá nakupuje produkty alebo služby z internetového obchodu predávajúceho. Rozlišuje sa kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej len „koncový zákazník) a kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len „veľkoodberateľ“). Koncový zákazník je taký kupujúci, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti. Veľkoodberateľ, je taký kupujúci, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu za účelom využitia tovarov v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Všetky zmluvné vzťahy podľa týchto obchodných podmienok sú uzatvárané v súlade s právom Slovenskej republiky a vzťahy týmito všeobecnými obchodnými podmienkami neupravené podliehajú všeobecne záväzným predpisom Slovenskej republiky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, prejavuje s nimi súhlas a v plnej miere sa zaväzuje na ich rešpektovanie.
 
Článok III
Spôsob objednávania tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
Tovar je možné objednať iba prostredníctvom formulárov internetového obchodu predávajúceho a/alebo telefonátom na Call centrum predávajúceho zriadeného na čísle 0900 111 111.  Iba riadne vyplnená objednávka, ktorá obsahuje všetky predpísané náležitosti sa považuje za platnú. Objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu sú považované za záväzné. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby a/alebo omyly v objednávke realizovanej kupujúcim. Pre určenie druhu tovaru a jeho množstva sú rozhodujúce vždy objednávacie čísla tovaru, nie sprievodný text objednávky. Obrázky znázorňujúce niektoré druhy tovarov môžu mať ilustratívny charakter a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti.
Predávajúci si vyhradzuje právo požiadať kupujúceho o prípadnú písomnú autorizáciu objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípadoch, ak kupujúci porušil predtým uzavreté kúpne zmluvy s predávajúcim aj mimo oblasti záujmu tohto internetového obchodu. Objednávka tovaru je považovaná za návrh kúpnej zmluvy, prostredníctvom jej odoslania kupujúci dojednáva výšku ceny tovaru, zvolený spôsob dopravy a platobné podmienky. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú momentom doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu.
Predávajúci bez zbytočného odkladu po expedícii objednaného tovaru túto skutočnosť oznámi kupujúcemu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.
Predávajúci si vyhadzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho vcelku alebo čiastočne (v prípade čiastočného zrušenia iba v prípade súhlasu kupujúceho, v prípade, že nesúhlasí platí, že je zrušená celá objednávka) pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípadoch ak sa už objednaný tovar nevyrába, nedodáva na územie SR, došlo k podstatnej zmene ceny, k dodaniu tovaru by došlo neskôr, ako bolo avizované, došlo k objednávke väčšieho ako zvyčajného množstva tovaru a pod. V prípadoch, keď dôjde k úplnému alebo čiastočnému zrušeniu objednávky podľa predchádzajúcej vety a kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, predávajúci mu ju bez zbytočného odkladu vráti alebo prevedie na účet podľa dohody zmluvných strán. Zaslané objednávky a uzatvorené kúpne zmluvy predávajúci archivuje za účelom ich úplného plnenia, pričom nie sú prístupné tretím nezúčastneným osobám (pokiaľ v týchto podmienkach nie je povedané inak alebo pokiaľ sprístupnenie informácie tretím osobám nevyplýva s platných právnych predpisov). Za tretiu a nezúčastnenú osobu sa nepovažuje spoločnosť, prípadne iná osoba zo skupiny ekonomických vzťahov, ktorej súčasťou je predávajúci.
 
Článok IV
Predmet zmluvy, práva a povinnosti zmluvných strán, kúpna cena tovaru
 
Predmet zmluvy
 
Predmetom zmluvy môže byť výlučne produkt a/alebo služba z internetového obchodu predávajúceho uvedený v objednávke, ktorý je dostupný a môže byť predávajúcim dodaný.
 
Práva a povinnosti zmluvných strán
 
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku tovaru, ak kupujúci opakovane nesplnil záväzok prevziať objednaný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú adresu miesta, na ktorú má byť objednaný tovar doručený (miesto dodania). Kupujúci je povinný ním objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho kúpnu cenu uvedenú v objednávke, vrátane nákladov na poštovné a balné, ak sú účtované.
 
Kúpna cena tovaru
 
Kúpnou cenou tovaru sa rozumie cena v EUR uvedená pri jednotlivom druhu tovaru v internetovom obchode predávajúceho (v ponuke je uvedená cena vrátane DPH). V prípade zmeny ceny tovaru sa zobrazením novej ceny tovaru stáva predchádzajúca cena tovaru automaticky neplatnou, výnimkou je tovar objednaný kupujúcim ešte v čase platnosti pôvodnej ceny pred zmenou. Cena tovaru je uvedená bez poštovného a balného. Kúpna cena sa považuje za dohodnutú až uzatvorením kúpnej zmluvy.
 
Článok V
Podmienky dodania tovaru
 
Termín dodania tovaru
 
Ak je tovar na sklade, bude objednávka kupujúceho vybavená do 24 hod iba počas pracovných dní, od  momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim. Doručenie tovaru mimo územia SR je možné len vo výnimočných prípadoch výlučne po predchádzajúcom písomnom schválení predávajúcim za podmienok osobitne dojednaných medzi kupujúcim a predávajúcim.
 
Doprava a cena za dopravu
 
Objednané produkty budú kupujúcemu dodané prostredníctvom kuriérskej služby, pričom náklady na doručenie produktov (poštovné) budú pripočítané k celkovej hodnote objednávky kupujúceho. Náklady na doručenie produktov (poštovné) nebudú pripočítané k celkovej hodnote objednávky kupujúceho, ak hodnota tejto objednávky prekročí sumu 240 € s DPH.
 
Prevzatie tovaru
 
Kupujúcemu bude tovar doručený prostredníctvom kuriérskej služby, formou doporučenej zásielky. Z uvedeného dôvodu bude môcť tovar prevziať výlučne kupujúci.
V prípade zastihnutia kupujúceho na adrese doručenia doručovateľom, je kupujúci povinný pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, otvorením zásielky skontrolovať jej obsah, v prípade zistených chýb na produktoch, alebo zaslania iného tovaru ako bol objednaný tento fakt oznámiť doručovateľovi a zásielku nepreberať a spísať s doručovateľom zápisnicu. V prípadoch, keď kupujúci nebude v čase doručenia tovaru zastihnutý doručovateľom na adrese doručenia, bude mu doručené oznámenie o uložení zásielky.
V prípadoch zistenia chýb na produktoch, alebo zaslania iného tovaru (bez ohľadu na to, ktorým z vyššie spomínaných spôsobov bol tovar doručený) kupujúci o tejto skutočnosti informuje predávajúceho na adrese obchod@regin.sk alebo telefonicky na Call centrum .
Prevzatie zásielky potvrdzuje kupujúci podpisom na dodacom liste. Tovar sa považuje týmto za dodaný, zásielka splnila všetky podmienky, pričom na neskoršie reklamácie vzťahujúce sa k porušeniu obalu zásielky sa nebude prihliadať.
 
Článok VI
Spôsob úhrady kúpnej ceny a nákladov na balné a poštovné
 
Uhradenie kúpnej ceny, poštovného a balného prebieha v hotovosti. 
 
Článok VII
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
Táto časť obchodných podmienok sa vzťahuje výlučne na kupujúceho, ktorý je koncovým zákazníkom.
Kupujúci má v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich dní odo dňa prevzatia tovaru. V takýchto prípadoch kupujúci písomne kontaktuje predávajúceho a oznámi mu, že odstupuje od zmluvy, v písomnom oznámení uvedie číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu na účel vrátenia peňazí (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia peňazí). Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené najneskôr v posledný deň sedem dňovej lehoty. Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania. O úmysle odstúpiť od zmluvy môže kupujúci predávajúceho vopred informovať emailom na adrese obchod@regin.sk. Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy však nemožno chápať ako právo kupujúceho na bezplatné zapožičanie si tovaru, čo kupujúci berie na vedomie.
V prípade odstúpenia od zmluvy musí kupujúci vydať predávajúcemu všetko, čo od neho na základe kúpnej zmluvy získal. Pri zasielaní tovaru späť predávajúcemu sa kupujúci zaväzuje tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený pred znehodnotením. Ak to už nie je možné (napr. tovar bol v medziobdobí zničený alebo spotrebovaný) musí kupujúci poskytnúť predávajúcemu hodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. V prípade, že je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu právo na náhradu škody a jednostranne si započítať svoj nárok na náhradu škody vo vzťahu k nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, v takomto prípade vracia kupujúcemu len takto zníženú kúpnu cenu. Po odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa odstúpenia kupujúceho od zmluvy.
 
Článok VIII
Ďalšie ustanovenia
 
Neprevzatie tovaru
 
V prípadoch odmietnutia prevzatia zásielky pri jej doručení doručovateľom z iných dôvodov ako sú uvedené v Článku V, časť Prevzatie tovaru, má predávajúci právo na úhradu nákladov vzniknutých omeškaním kupujúceho, resp. márnym doručením tovaru. Ďalej má predávajúci v takýchto prípadoch právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pričom úhradou vzniknutých nákladov ani odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. Náklady, ktoré predávajúcemu neprevzatím tovaru vznikli, sú vyčíslené na základe dohody zmluvných strán na 10% z hodnoty dodávaného tovaru, vrátane sumy poštovného. Uvedené práva má predávajúci aj v prípadoch, keď kupujúci nie je zastihnutý doručovateľom a je mu oznámené, aby si tovar vyzdvihol osobne v odbernej lehote, pričom kupujúci si tovar nevyzdvihne v odbernej lehote a odberná lehota márne uplynie.
 
Riešenie sporov
 
Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek spory riešiť prednostne cestou zmieru.
 
Ochrana osobných údajov
 
Osobné údaje (ako sú napr. meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, IČO, DIČ a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky sú považované za dôverné informácie a sú chránené pred zneužitím v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto osobné údaje kupujúcich nebudú sprístupnené tretím osobám s výnimkou tých, ktoré sa podieľajú na spracovaní objednávky kupujúceho (prevádzkovatelia, dopravcovia), pričom im budú osobné údaje sprístupnené iba v nevyhnutom rozsahu. Kupujúci súhlasí s tým, že osobné údaje je predávajúci oprávnený využívať na marketingové a iné súvisiace účely, osobitne na zasielanie ponúk a inej marketingovej komunikácie (vrátane elektronickej komunikácie), k čomu kupujúci udeľuje súhlas. Kupujúci súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, archivovaním a používaním údajov o ňom a o ním uzatvorených obchodoch prostredníctvom internetového predaja za vyššie stanovených podmienok, a to počas doby neurčitej, najneskôr však do odvolania tohto súhlasu zo strany kupujúceho. Spracovaním osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.
 
Článok IX
Zodpovednosť za chyby a reklamácie
 
Záručná doba za produkty dodané kupujúcemu, ktorý je koncovým zákazníkom, je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanoví kratšiu dobu. Predávajúci poskytne na tovar dlhšiu záručnú dobu ako stanovuje zákon, ak to bude výslovne uvedené na daňovom doklade alebo v záručnom liste k tovaru. Záručná doba za tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu, ktorý je podnikateľom bude poskytnutá v dĺžke uvedenej na daňovom doklade alebo záručnom liste k tomuto tovaru; záručná doba kupujúcemu, ktorý je podnikateľom nemusí byť poskytnutá. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.
V prípade tovarov, ktoré zakúpil koncový zákazník a k ich užívaniu je nevyhnutné ich uvedenie do prevádzky iným podnikateľom ako je predávajúci, začína záručná doba plynúť odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky za podmienky, že kupujúci spotrebiteľ objednal uvedenie tovaru do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a poskytol k uvedeniu veci do prevádzky súčinnosť (uvedené sa nevzťahuje na kúpu veci kupujúcim, ktorý je veľkoodberateľom).
Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami. Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní tovaru si tento prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o prípadných zistených chybách. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek nezhody medzi tým, čo je dojednané v kúpnej zmluve, uvedené v dodacom liste a skutočne dodaným tovarom, napríklad nezhody v druhu alebo množstve tovaru a/alebo v prípade, keď spolu s tovarom nedostane správne vyplnený dodací list, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní písomne informovať predávajúceho. Reklamáciu doručuje kupujúci na vlastné náklady predávajúcemu alebo autorizovanému servisu uvedenému v záručnom liste. Kupujúci pritom čo najpodrobnejšie popíše chyby a ich prejavy, priloží faktúru alebo účtovný doklad a svoje kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a email.
V prípade kupujúceho, ktorý je koncovým zákazníkom, musí byť reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade ak nebude reklamácia vybavená po uplynutí tejto lehoty má sa za to, že ide o chybu tovaru, ktorá je neodstrániteľná. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v oprave. V prípade výmeny tovaru alebo jeho časti, začína bežať nová záručná doba v plnej dĺžke na vymenený tovar alebo jej časť. V prípade, ak je kupujúcim veľkoodberateľ, bude reklamácia vybavená podľa Obchodného zákonníka, resp. podľa príslušnej zmluvy.
 
Zánik nároku na uplatnenie reklamácie
 
Nárok na uplatnenie reklamácie kupujúcim zaniká pri porušení ochranných pečatí alebo nálepiek, ak na tovare sú; neodbornej inštalácii, užívaním tovaru či jeho obsluhou spôsobom, ktorý je v rozpore s užívateľskou príručkou, návodom či obvyklými postupmi; pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam užívania uvedeným v dokumentácii, návode alebo obvyklému používaniu; pri poškodení tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním, ktoré je v rozpore s návodom v užívateľskej príručke, ak je táto s tovarom dodaná. V prípade neoprávnenej reklamácie je táto odmietnutá, tovar je vrátený kupujúcemu na jeho náklady, alebo je oprava tovaru po predchádzajúcej dohode s kupujúcim realizovaná za úhradu.
 
Článok X
Záverečné ustanovenia
 
Všeobecné obchodné podmienky platia v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom obchode predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
 
OpenCart • Talux, s.r.o. - Regin SK © 2018